PRAVILA

6. tekmovanja Leon Pfeifer za mlade slovenske violiniste do 15. let


1. člen 
(Prireditelj in organizator) 
Prireditelj in organizator tekmovanja je Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana. Kraj tekmovanja je OE Glasbena šola, Vegova 7.

2. člen 
(Pravica do udeležbe na tekmovanju) 
Tekmovanja se lahko udeležijo mladi violinisti v starosti do 15 let, ki se izobražujejo v javnih in zasebnih glasbenih šolah v Sloveniji, in slovenski državljani, ki se izobražujejo v tujini.


II. RAZPIS TEMOVANJA

3. člen 
(Vsebina razpisa) 
Razpis tekmovanja obsega: 
- tekmovalne discipline 
- kategorije in starost tekmovalcev 
- obvezne skladbe 
- časovno omejitev tekmovalnega programa 
- čas in kraj tekmovanja 
- roke in načine prijave na tekmovanje 
- druge pogoje in podrobnosti

4. člen 
(Prijava na tekmovanje) 
Na tekmovanje prijavi tekmovalca šola oziroma se prijavi sam. Prijavnica na tekmovanje vsebuje ime in naslov šole oziroma prijavitelja; ime, priimek, naslov in rojstne podatke, telefonsko številko tekmovalca in elektronski naslov za obveščanje; tekmovalno disciplino in kategorijo; natančno navedbo celotnega tekmovalnega programa; ime in priimek učitelja oziroma mentorja ter ime in priimek korepetitorja. 

Prijave morajo biti izvedene v roku, ki ga določa razpis. 

Prijavi morajo biti priložene priloge, ki jih le-ta zahteva. (npr. fotokopijo osebnega dokumenta)

5. člen 
(Shranjevanje tekmovalne dokumentacije) 
Nosilec tekmovanja hrani dokumentacijo tekmovanja.


III. ORGANI TEKMOVANJA 
Organizacijski odbor

6. člen 
(Naloge in pristojnosti) 
Organizacijski odbor: 
- preveri vse prijave na tekmovanje 
- pripravi pisni razpored tekmovanja po kategorijah 
- določi črko iz abecede, s katero se pričenja tekmovalni  razpored udeležencev
- seznani šole oziroma tekmovalce z razporedom tekmovanja 
- pridobi člane žirij in določi njihove tajnike 
- poskrbi za ustrezen tekmovalni prostor in nemoten potek tekmovanja 
- pripravi vso potrebno dokumentacijo za žirije 
- arhivira tekmovalno dokumentacijo

7. člen 
(Kršenje pravil) 
Organizacijski odbor in tekmovalci so dolžni upoštevati določila teh pravil, razpored tekmovanja in navodila predsednika organizacijskega odbora oziroma vodje tekmovanja.

8. člen 
(Imenovanje in sestava)
Žirijo tekmovanja sestavljajo najmanj trije člani (predsednik in dva člana). Zaželeno je, da so med njimi tudi diplomanti prof. Pfeiferja. Člani žirije ne smejo ocenjevati svojih učencev in sorodnikov.

9. člen 
(Način ocenjevanja)
Člani žirije ne ocenjujejo tekmovalcev s točkami, pri ocenjevanju pa upoštevajo tehnično pripravljenost in muzikalnost tekmovalca, korektnost izvedbe notnega zapisa in celoten vtis nastopa.

10. člen 
(Pristojnosti žirije)
Žirija tekmovalca izloči oziroma diskvalificira, če ugotovi, da izvajani program ni v skladu s tekmovalnim programom tekmovalca oziroma propozicijami. Žirija lahko prekine tekmovalca, ča ta občutno preseže predpisano minutažo. V minutažo se šteje skupno trajanje nastopa brez uglaševanja inštrumenta. Žirija soglasno in dokončno odloča o podelitvi nagrad. Žirija lahko podeli tudi posebna priznanja in nagrade. Predsednik žirije podpiše objavo rezultatov tekmovanja ter diplomo o sodelovanju. Po končanem tekmovanju žirija pripravi zapisnik o svojem delu, tekmovalci in mentorji pa imajo možnost pogovora z njimi.

11. člen 
(Pristojnosti sveta)
Člani sveta tekmovanja spremljajo potek tekmovanja. Svet tekmovanja ugotavlja morebitne kršitve določil teh pravil, o tem obvešča organizacijski odbor tekmovanja. Svet tekmovanja sprejema svoje odločitve z večino glasov, odločitev je dokončna in v pisni obliki


IV. MERILA ZA PODELJEVANJE DIPLOM IN NAGRAD

12. člen 
(Diplome, nagrade )
Vsi tekmovalci bodo prejeli medalje in diplome. 
Dobitniki 1., 2. in 3. nagrade v vseh kategorijah bodo prejeli denarne nagrade (150, 100 in 50 eur). 
Žirija bo podelila tekmovalcem tudi posebne nagrade.


V. RAZGLASITEV DOSEŽKOV TER PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD, TISKOVINE

13. člen 
(Objava dosežkov in mesto objave)
Dosežki tekmovanja (prvi trije tekmovalci) morajo biti na posebej za ta namen določenem mestu objavljeni najpozneje v dveh urah po končanem tekmovanju v posamezni kategoriji. Objava dosežkov mora vključevati: ime tekmovanja, doseženo mesto tekmovalca (samo za prva tri mesta), ime in priimek tekmovalca, kategorijo, naziv in kraj šole, ime in priimek učitelja oz. mentorja, ime in priimek korepetitorja. Dosežke tekmovanja oziroma sezname tekmovalcev z rezultati tekmovanja podpiše predsednik žirije.

14. člen 
(Diploma o sodelovanju na tekmovanju)
Po objavi dosežkov tekmovanja v posamezni kategoriji mora organizacijski odbor uradno in slovesno razglasiti dosežke tekmovanja. Diploma o sodelovanju na tekmovanju mora vsebovati: ime tekmovanja, ime in priimek tekmovalca, disciplino in kategorijo, podpis predsednika žirije in ravnatelja glasbene šole, na kateri poteka tekmovanje. Diploma o sodelovanju na tekmovanju lahko vsebuje še ime in priimek učitelja oz. mentorja ter ime in priimek korepetitorja.


VI. UGOVOR

15. člen 
(Ugovor na dosežke in pritožba na kršenje določil pravil)
Če tekmovalec meni, da so se v času tekmovanja zgodile nepravilnosti, ki so (lahko) vplivale na njegov dosežek, se lahko v roku ene ure po objavi rezultatov tekmovanja pritoži na organizacijski odbor. Ugovor mora biti vložen v pisni obliki in mora vsebovati tudi obrazložitev, vloži pa ga lahko tekmovalec, njegov mentor ali drug pooblaščen predstavnik šole.


VII. FINANCIRANJE

16. člen 
(Financiranje tekmovanja)
Sredstva za izvedbo tekmovanja so: 
- sredstva, pridobljena s prijavnino tekmovalcev 
- sredstva, pridobljena z dejavnostjo organizacijskega odbora 
- prispevki donatorjev 
- drugi viri

17. člen 
(Prijavnina na tekmovanje)
Vsi tekmovalci morajo plačati prijavnino na tekmovanje, ki znaša 60,00 eur. Prijavnino plača tekmovalec oz. šola, ki tekmovalca prijavlja.

18. člen
(Vrstni red tekmovalcev)
Udeleženci 6. tekmovanja Leon Pfeifer bodo nastopili po abecednem redu od črke E.
Vodja tekmovanja lahko spremeni vrstni red nastopajočih v primeru upravičenih razlogov.

19. člen  
Tekmovanje je javno. Organizator si pridržuje pravico do avdio-vizualnega snemanja in prenosa tekmovanja. 
 
20. člen
Tekmovalci ob prijavi na tekmovanje Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana dovoljujejo snemanje tekmovalnega nastopa ter objavo in obdelavo podatkov in pridobljenega materiala izključno z namenom objave rezultatov in promoviranja Tekmovanja Leon Pfeifer.

21. člen
(Uveljavitev pravil)
Ta Pravila so bila potrjena na dopisni seji Organizacijskega odbora tekmovanja dne 25. maja 2022. Veljajo za 6. tekmovanje Leona Pfeifer za mlade slovenske violiniste do 15 let.